forex trading logo

port Iława


LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 235 gości 
100%United States United States

Poprzedni tydzień: 15
Bieżący miesiąc: 44
Poprzedni miesiąc: 16
Ogółem: 5492
Start Wzór umowy
Czarter Jachtów Jeziorak, Wzór umowy PDF Drukuj Email

 

 

UMOWA O CZARTER JACHTU

 

zawarta w Iławie w dniu …………….…… r. pomiędzy:

 

armatorem - Andrzej Opłat    NIP 744-108-14-74, REGON 364332510

a

czarterującym: ……………………………………………zam. ……………………………………............................. ……

 

pesel ………………………… d. o. ………………………… patent nr ………….……….. 1. Przedmiotem wynajmu jest jacht typu ………………….. o nazwie.......................................

 2. Okres wynajmu od ……………................ do ……………................ , koszt czarteru ……….........

 3. W okresie wynajmu czarterujący ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht oraz gwarantuje, że jacht będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami przez osoby posiadające właściwe uprawnienia

 4. Czarter jachtu odbywa się na akwenie jeziora Jeziorak. Obowiązuje zakaz opuszczania jeziora. Wpływanie w kanały, śluzy czy pochylnie możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z armatorem i musi być odnotowane w umowie

 5. Czarterujący nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody armatora,

 6. W przypadku awarii lub wypadku czarterujący zobowiązany jest powiadomić armatora lub osobę przez niego wskazaną tel. 606 458 026 oraz sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy i pisemne oświadczenie. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową powstałe straty pokrywa czarterujący

 7. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu czarteru jachtu, czarterujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu załodze oczekującej  oraz do zapłacenia kary na rzecz armatora za nie dotrzymanie terminu w wysokości 200% opłaty dobowej za każdy dzień spóźnienia. Armator nie jest odpowiedzialny za spóźnienia poszczególnych załóg

 8. Zmiana terminu czy czasu trwania czarteru jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z armatorem i wymaga formy pisemnej (nowa umowa lub aneks do umowy już zawartej) sporządzonej „z góry” - przed zmianą

 9. Przekazywanie jachtu odbywa się protokolarnie. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia czarterujący zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń jachtu i uzupełnienia strat w osprzęcie i wyposażeniu dodatkowym do czasu zakończenia czarteru. W przypadku gdy czarterujący nie jest w stanie dokonać naprawy szkody, to szkoda taka będzie usunięta przez armatora na koszt czarterującego po okazaniu kosztorysu z naprawy, a przypadku zagubionego osprzętu czy wyposażenia jachtu przez odkupienie nowego tej samej klasy,

 10. Silnik wypożyczony do czarteru będzie uruchomiony przed czarterem przez armatora i jego uruchomienie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem jego sprawności. Zabrania się w trakcie użytkowania silnika dokonywania jakichkolwiek napraw lub regulacji. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z armatorem telefonicznie lub osobiście. Po powrocie z czarteru silnik musi być uruchomiony podobnie jak przed wynajęciem. Armator nie bierze odpowiedzialności za skutki awarii silnika wynikłe w trakcie użytkowania przez wynajmującego tj. zwrotu opłaty za silnik, wymiany na inny czy koszty opłat związanych z niedotrzymaniem terminu powrotu jachtu do portu. Silnik musi być zabezpieczony przed kradzieżą przekazanymi do tego celu zabezpieczeniami (linka stalowa oraz blokada motylków).

 11. W przypadku uzupełniania paliwa przez czarterującego należy zastosować paliwo odpowiednie w zależności do otrzymanego w czarter silnika, typ silnika i rodzaj paliwa zawarty jest w protokole przekazania jachtu

 12. Przyjęcie jachtu przez czarterującego jest jednoznaczne z akceptacją jego stanu technicznego i od tej pory to na czarterującym ciąży odpowiedzialność za utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz bezpieczeństwo jachtu i załogi. Czarterujący w trakcie korzystania z jachtu zobowiązany jest do okresowego sprawdzenia jego stanu i usuwania wszelkich usterek mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. W przypadku braku możliwości samodzielnej naprawy należy skontaktować się z armatorem

 13. Kaucję – opłatę gwarancyjną w wysokości ….......... zł czarterujący wpłaca do dnia przejęcia jachtu a jej zwrot następuje po jego zakończeniu o ile nie nastąpiły uszkodzenia, awarie czy straty, z kaucji też może być potrącona kwota za sprzątanie jachtu

 14. Czarterujący zobowiązany jest do zwrotu jachtu czystego i posprzątanego w innym przypadku koszt sprzątania jachtu przez armatora wynosi  od 150 zł, którą to sumę ustala armator a czarterujący wpłaca się przy zwrocie jachtu

 

 1. Czarterujący zobowiązany jest również do zwrotu czystej i opróżnionej toalety w innym przypadku koszt sprzątnięcia toalety wynosi 150 zł

 2. Czarterujący w celu zarezerwowania sobie terminu zobowiązany jest wpłacić armatorowi zadatek w wysokości 1/3  ceny czarteru przy podpisywaniu umowy, resztę należności wraz z kaucją należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru. Jeżeli czarterujący chce otrzymać rachunek musi to zgłosić przed pierwszą wpłatą zadatku

 3. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty zadatku (4 dni po otrzymaniu i podpisaniu umowy) lub rezygnacji z czarteru na mniej niż 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia, umowa ulega samorozwiązaniu a zadatek przepada na rzecz armatora.

 4. Jeżeli czarterujący powiadomi armatora o rezygnacji z czarteru w czasie dłuższym niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, armator zwróci czarterującemu 50% kwoty zadatku . Jeżeli czarterujący znajdzie załogę zastępczą na swój termin zadatek przechodzi na poczet drugiej załogi a rozliczenie jej następuje między załogami

 5. Czarterujący nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty za czarter w wypadku jakiejkolwiek losowej awarii jachtu, wyposażenia lub silnika a zwłaszcza powstałej z jego winy lub niezachowania przez czarterującego zasad bezpieczeństwa, właściwej obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej

 6. Przekazany do czarteru jacht  jest / nie jest * ubezpieczony a czarterujący zna warunkami ubezpieczenia

 7. W czasie użytkowania łodzi czarterujący ponosi całkowitą i pełną odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia w trakcie najmu zarówno na osobach jak i mieniu. Jednocześnie stwierdza że łódź jest sprawna i bezpieczna

 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej

 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Iławie

 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

Wyposażenie:

 

 

 

silnik …...................................................................stan licznika ..............… mth, ilość paliwa ………….

 

 

 

Kwituję odbiór jachtu sprawnego, bezpiecznego i kompletnego, bez uszkodzeń oraz wyposażonego zgodnie z wykazem. Przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie.

 

 

Informacja RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

-- państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz prowadzenia działalności i ewidencji podatkowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa

-- pobierane dane są przekazywane w sposób świadomy i dobrowolny

-- pobierane dane służą do celów prowadzonej działalności – wypożyczania sprzętu wodnego a ich podanie jest warunkiem    zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

………………………………                                                          …………………………….

(armator)                                                                                          (czarterujący)

tel. 606 458 026                                                                         tel.

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Profesjonalny czarter komfortowo wyposażonych jachtów na Mazurach. Rejsy. Jeziorak. Iława.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Above The Fold Theme  Valid XHTML and CSS.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank