forex trading logo

Hennessy Iława


LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
100%Germany Germany

Ogółem: 5433
Start Wzór umowy
Czarter Jachtów Jeziorak, Wzór umowy PDF Drukuj Email

 

 

UMOWA O CZARTER JACHTU

 

zawarta w Iławie w dniu …………….…… r. pomiędzy:

 

armatorem - Andrzej Opłat    NIP 744-108-14-74, REGON 364332510

a

czarterującym: ……………………………………………zam. ……………………………………............................. ……

 

pesel ………………………… d. o. ………………………… patent nr ………….……….. 1. Przedmiotem wynajmu jest jacht typu ………………….. o nazwie.......................................

 2. Okres wynajmu od ……………................ do ……………................ , koszt czarteru ……….........

 3. W okresie wynajmu czarterujący ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht oraz gwarantuje, że jacht będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami przez osoby posiadające właściwe uprawnienia

 4. Czarter jachtu odbywa się na akwenie jeziora Jeziorak. Obowiązuje zakaz opuszczania jeziora. Wpływanie w kanały, śluzy czy pochylnie możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z armatorem i musi być odnotowane w umowie

 5. Czarterujący nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody armatora,

 6. W przypadku awarii lub wypadku czarterujący zobowiązany jest powiadomić armatora lub osobę przez niego wskazaną tel. 606 458 026 oraz sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy i pisemne oświadczenie. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową powstałe straty pokrywa czarterujący

 7. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu czarteru jachtu, czarterujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu załodze oczekującej (maksymalnie 100 zł na osobę za dobę) oraz do zapłacenia kary na rzecz armatora za nie dotrzymanie terminu w wysokości 200% opłaty dobowej za każdy dzień spóźnienia. Armator nie jest odpowiedzialny za spóźnienia poszczególnych załóg

 8. Zmiana terminu czy czasu trwania czarteru jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z armatorem i wymaga formy pisemnej (nowa umowa lub aneks do umowy już zawartej) sporządzonej „z góry” - przed zmianą

 9. Przekazywanie jachtu odbywa się protokolarnie. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia czarterujący zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń jachtu i uzupełnienia strat w osprzęcie i wyposażeniu dodatkowym do czasu zakończenia czarteru. W przypadku gdy czarterujący nie jest w stanie dokonać naprawy szkody, to szkoda taka będzie usunięta przez armatora na koszt czarterującego po okazaniu kosztorysu z naprawy, a przypadku zagubionego osprzętu czy wyposażenia jachtu przez odkupienie nowego tej samej klasy,

 10. Silnik wypożyczony do czarteru będzie uruchomiony przed czarterem przez armatora i jego uruchomienie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem jego sprawności. Zabrania się w trakcie użytkowania silnika dokonywania jakichkolwiek napraw lub regulacji. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z armatorem telefonicznie lub osobiście. Po powrocie z czarteru silnik musi być uruchomiony podobnie jak przed wynajęciem. Armator nie bierze odpowiedzialności za skutki awarii silnika wynikłe w trakcie użytkowania przez wynajmującego tj. zwrotu opłaty za silnik, wymiany na inny czy koszty opłat związanych z niedotrzymaniem terminu powrotu jachtu do portu. Silnik musi być zabezpieczony przed kradzieżą przekazanymi do tego celu zabezpieczeniami (linka stalowa oraz blokada motylków).

 11. W przypadku uzupełniania paliwa przez czarterującego należy zastosować paliwo odpowiednie w zależności do otrzymanego w czarter silnika, typ silnika i rodzaj paliwa zawarty jest w protokole przekazania jachtu

 12. Przyjęcie jachtu przez czarterującego jest jednoznaczne z akceptacją jego stanu technicznego i od tej pory to na czarterującym ciąży odpowiedzialność za utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz bezpieczeństwo jachtu i załogi. Czarterujący w trakcie korzystania z jachtu zobowiązany jest do okresowego sprawdzenia jego stanu i usuwania wszelkich usterek mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. W przypadku braku możliwości samodzielnej naprawy należy skontaktować się z armatorem

 13. Kaucję – opłatę gwarancyjną w wysokości ….......... zł czarterujący wpłaca do dnia przejęcia jachtu a jej zwrot następuje po jego zakończeniu o ile nie nastąpiły uszkodzenia, awarie czy straty,

 14. Czarterujący zobowiązany jest do zwrotu jachtu czystego i posprzątanego w innym przypadku koszt sprzątania jachtu przez armatora wynosi 100 zł, którą to sumę wpłaca się przy zwrocie jachtu

 

 1. Czarterujący zobowiązany jest również do zwrotu czystej i opróżnionej toalety w innym przypadku koszt sprzątnięcia toalety wynosi 50 zł

 2. Czarterujący w celu zarezerwowania sobie terminu zobowiązany jest wpłacić armatorowi zaliczkę w wysokości 30 % ceny czarteru przy podpisywaniu umowy, resztę należności wraz z kaucją należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru

 3. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty zaliczki (4 dni po otrzymaniu i podpisaniu umowy) lub rezygnacji z czarteru na mniej niż 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia, umowa ulega samorozwiązaniu a zaliczka przepada na rzecz armatora.

 4. Jeżeli czarterujący powiadomi armatora o rezygnacji z czarteru w czasie dłuższym niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, armator zwróci czarterującemu 50% kwoty zaliczki. Jeżeli czarterujący znajdzie załogę zastępczą na swój termin zaliczka przechodzi na poczet drugiej załogi a rozliczenie jej następuje między załogami

 5. Czarterujący nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty za czarter w wypadku jakiejkolwiek awarii jachtu, wyposażenia lub silnika powstałej z jego winy lub niezachowania przez czarterującego zasad bezpieczeństwa, właściwej obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej

 6. Przekazany do czarteru jacht nie jest * ubezpieczony a czarterujący zna warunkami ubezpieczenia

 7. W czasie użytkowania łodzi czarterujący ponosi całkowitą i pełną odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia w trakcie najmu zarówno na osobach jak i mieniu. Jednocześnie stwierdza że łódź jest sprawna i bezpieczna

 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej

 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Iławie

 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

Wyposażenie:

 

 

 

silnik …...................................................................stan licznika ..............… mth, ilość paliwa ………….

 

 

 

Kwituję odbiór jachtu sprawnego, bezpiecznego i kompletnego, bez uszkodzeń oraz wyposażonego zgodnie z wykazem. Przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie.

 

 

Informacja RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

-- państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz prowadzenia działalności i ewidencji podatkowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa

-- pobierane dane są przekazywane w sposób świadomy i dobrowolny

-- pobierane dane służą do celów prowadzonej działalności – wypożyczania sprzętu wodnego a ich podanie jest warunkiem    zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

………………………………                                                          …………………………….

(armator)                                                                                          (czarterujący)

tel. 606 458 026                                                                         tel.

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Profesjonalny czarter komfortowo wyposażonych jachtów na Mazurach. Rejsy. Jeziorak. Iława.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Above The Fold Theme  Valid XHTML and CSS.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank